วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556โครงการสอน

รหัสวิชา  PC54505   3(2-2-5)วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา Innovation, Technology and Information in Educationสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงาคเรียน1/2555 _________________________________________________________________

คำอธิบายรายวิชา    
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการ เรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์    
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้    
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้    
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้    
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้    
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้    
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้ 
   6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้    
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้   
 8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้    ล
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้    
10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย รายวิชา    
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้    
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย เรื่อง

รูปแบบการเรียนการสอน    
 เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Learning)

วิธีสอน     
ใช้วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  และวิธีสอนแบบร่วมมือ ( Cooperative Learning)

เนื้อหาบทเรียนหน่วยการเรียนที่ 
1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศหน่วยการเรียนที่
 2  หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารมสนเทศหน่วยการเรียน
ที่ 3  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่ 
4  จิตวิทยาการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่
 5  การออกแบบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่ 
6  นวัตกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่
 7  คอมพิวเตอร์หน่วยการเรียนที่
 8  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหน่วยการเรียนที่ 
9  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่ 
10 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ชื่อ ชาญชัย มีประเสริฐ
รหัส 544189020
สาขาวิชา พลศึกษา
หมู่ที่1
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง